ខេមបូចាសូមស្វាគមន៍អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ការរាយការណ៍ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត”។

គោលបំណងនៃវគ្គនេះ គឺដើម្បីកសាងសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផលិតរឿងបែបស៊ីជម្រៅ និងបែបស៊ើបអង្កេតនានា ដោយប្រើប្រាស់សៀវភៅរបស់អង្គការយូណេស្កូ “ការស៊ើបអង្កេតផ្អែកលើសាច់រឿង៖ សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត”​ជាគោល។​ វគ្គបណ្តុះ​បណ្តាល​នេះ​ផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងៗ និងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យ។

សម្រាប់លក្ខខណ្ឌ និងការចុះឈ្មោះ សូមចុចតំណភ្ជាប់នេះ https://bit.ly/3oLf5Wx

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី 24 ខែមករា ឆ្នាំ2021